Általános szerződési feltételek

A Megrendelő és a Nyomda kapcsolattartása

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki. Tárgyi munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el.
Ez lehet fax, e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum. A Nyomda törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása és az adott lehetőségek határán belül igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

Árajánlat

A Nyomda az Ajánlatkérő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 15 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük föl. A nyomda érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad.
Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget, az un. tájékoztató árak kiadásakor a Szállító kötelezettséget nem vállal.
Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.
A Nyomda rendszeres megrendelőinek kedvezményeket biztosíthat. Megrendelő a Nyomdával közösen választja ki a nyomathordozót. Felhívjuk Megrendelőink figyelmét, hogy a nyomathordozók árai között akár 10-15 szeres különbség is lehet.

Beszállított anyagok

A megrendelő által beszállított anyagokat a nyomda a szállítási okmányokban meghatározott mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia nélkül veszi át.
Nyomda ezen anyagok ellenőrzését, csak a gyártási folyamat közben tudja ellenőrizni. Ha az anyagok nem megfelelő minőségűek, akkor azok javítási idejével kitolódik a vállalási határidő.
A megrendelő írásos kérelmére az általa biztosított forrásanyagon is végezhetünk változtatást, ennek díja 5.000 Ft + Áfa/óra.

Felelősség kizárása

Az Apolló Média Digitális Nyomda nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a megrendelőt terheli a felelősség. Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt cégünk kizárja kártérítési felelősségét.

Név, felirat, márka

Eltérő megegyezés hiányában a Nyomda jogosult a nyomdatermékekre a megrendelő külön engedélye nélkül saját nevét, telefonszámát, logoját rányomtatni.
A nyomdának joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.

Nyomdai előkészítés

A szerkesztési munkadíj tartalmazza a szerkesztés egyszeri költségét, egyszeri korrektúrázás utáni javítását, és az anyag elhelyezésének egyszeri megváltoztatását. Az ezen túlmenő szerkesztési igények külön díjtételt képeznek. A szerkesztési munkadíj megfizetése nem jelenti a forrásanyag szerzői jogainak a megszerzését, az minden esetben a nyomda tulajdona marad. A forrásanyag és forráskód kiadására megrendelő csak külön térítés ellenében tarthat igényt.
Bármely médiában, vagy máshol meghirdetett áraink, akciós áraink szerkesztési díjat nem tartalmaznak.

Megrendelés

Vevő az árajánlat alapján részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kiajánlott árat, és az általános szerződési feltételeket. Megadja a számlázási címet, kapcsolattartót, annak elérhetőségét, bankszámlaszámot, adószámot.
Nyomda a megrendelést írásban visszaigazolja. A szerződés az írásos visszaigazolással jön létre, szóbeli megállapodás minden esetben érvénytelen.
Az áraink a megállapodás szerinti mennyiségre érvényesek. Fizetési késedelem esetén a Nyomda késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Megrendelés esetén, az elfogadott mintanyomat, vagy véglegesített, visszaigazolt megrendelés után a díj 30%-át előre kérjük átutalni, előlegszámla ellenében. A fennmaradó összeg az áru átvételekor esedékes.
Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól.

Számlázás, áru ellenértéke

Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően dokumentálták. Külön megállapodás hiányában a teljesítés és a fizetés helye a Nyomda székhelye. A megrendelő kérésére utánvételes szállítást is vállalunk, ebben az esetben a teljesítés és fizetés helyszíne a megadott szállítási cím.
A Nyomda a rendes munkaidőn túl is vállalhatja egyes feladatok elvégzését, de ebben az esetben ügyeleti, vagy hétvégi felárat is felszámíthat.

Szerzői és sokszorosítási jog

Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik megrendelő tulajdonát. A nyomdánk által készített forrásanyag, - mint szellemi termék - minden esetben a nyomda tulajdona marad.
A Nyomda prezentációs- és reklámcélokra, - beleértve a megrendelő által biztosított forrásanyagot is - külön engedély nélkül felhasználhatja. A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Nyomda egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a megrendelő felel.

Teljesítési határidő

A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő minden szükséges anyagot megfelelő formában és minőségben átadta.
A kiküldött próbanyomatok ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik.
Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést.

Záró rendelkezések

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Jelen Általános Szállítási Feltételektől történő eltérés csak írásos megállapodás esetén érvényes.
Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Bajai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.